pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Kistik Ekinokokkoz Ön Tanısı Alan Hastaların Seropozitifliklerinin Değerlendirilmesi
Nurullah Çiftçi, Fatih Ateş, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık
Amaç: Kistik ekinokokkoz tanısı klinik semptomlar, görüntüleme teknikleri ve özellikle hasta serumlarında spesifik antikorların saptanması esasına dayanır. Bu çalışma, kistik ekinokokkoz tanısı alan hastaların seropozitifliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 1 Ocak 2010-31 Aralık 2014 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen 879 hasta serum örneği indirek hemaglütinasyon testi ile çalışılmıştır. Firma önerileri doğrultusunda 1/160 ve üzeri değerler pozitif olarak kabul edilmiştir. Sonuçlar cinsiyet, yaş grupları ve kan serumlarının pozitif titrelerine göre değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Kistik ekinokokkoz şüpheli 879 hasta örneğinin 221’i (%25.1) seropozitif olarak belirlenmiştir. 474 kadın hastanın 134’ünde (%28.3) ve 405 erkek hastanın 87’sinde (%21.5) seropozitiflik saptanmıştır. Seropozitiflik en çok 41-60 yaş grubunda görülmüştür.
 
Sonuç: Türkiye’de hayvanlar üzerine çok fazla çalışma bulunmasına rağmen KE’nin insanlardaki prevalansı hakkında kısıtlı bilgi bulunmaktadır.  Konya ilinde KE önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Bu hastalığa karşı geniş ölçekli önleme ve koruma programı uygulanmalıdır. 
Cilt 27, Sayı 3 (2017)