pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Yüksek İrtifa Antrenmanının Pentatlon Sporcularında Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Belirteçleri Üzerine Etkisi
Muaz Belviranlı, Nilsel Okudan, Banu Kabak, Murat Erdoğan, Muharrem Karanfilci, Ahmet Mustafa Ada

Amaç: Çalışmanın amacı elit pentatlon sporcularında yükselti antrenmanın oksidatif stres ve antioksidan savunma sistemi belirteçleri üzerine etkilerini incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 24-40 yaşları arasında, düzenli antrenman yapan on iki elit erkek pentatlon sporcusu katıldı. Sporcuların deniz seviyesindeki son antrenmanlarından 24 saat sonra istirahat kanları alındı. Daha sonra sporculara 2500 metre yükseklikte 4 hafta süreyle yükselti antrenmanı yaptırıldı ve antrenman sonrasında son antrenmandan 24 saat sonra sporculardan tekrar açlık kan örnekleri alındı. Kan örneklerinde malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) seviyeleri ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi analiz edildi.

Bulgular: Sporcularda yüksek irtifa antrenmanından sonra antrenman öncesine göre MDA ve GSH seviyeleri artmıştı (P < 0,05), fakat SOD aktivitesinde herhangi bir değişiklik yoktu (P > 0,05).

Sonuç: Bu çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre yükselti antrenmanı elit pentatlon sporcularda oksidatif stresi artırıp enzimatik olmayan antioksidan sistemini güçlendirirken enzimatik antioksidan sistemini etkilemez.

Cilt 27, Sayı 3 (2017)