pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Pediatrik Üriner Sistem Taş Hastalarında Micro-Perc Cerrahisinin Etkinliği
Haluk Şen, Ömer Bayrak, Sakıp Erturhan, Elzem Şen, İlker Seçkiner
Amaç:  Pediatrik hastalarda böbrek taşlarınının cerrahi tedavisinde mikro-PERC’nin etkinliğini ve güvenilirliğini araştırmayı amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem:  Kliniğimizde Ocak 2015 - Ocak 2017 tarihleri arasında pediatrik böbrek taş hastalığı nedeniyle mikro-PERC uygulanan 32  pediatrik hastanın bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Operasyon süreleri, floroskopi süresi, hastanede yatış süreleri, komplikasyon oranları ve taştan yoksunluk oranları kayıt  edildi.
 
Bulgular:  Toplam 32 hastanın ortalama yaşları 5±4.1 (1-10) yıl, ortalama taş boyutu ise 13.35±3.12 mm olarak hesaplandı. Operasyon süresi açısından bakıldığında 74.2±14.2 dakika iken, ortalama floroskopi süreleri 109±31.2 saniyeydi.
 
Sonuç:  Mikro-PERC gibi minimal invazif yöntemler çocuklarda etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.
Cilt 27, Sayı 2 (2017)