pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nitrik Oksit Sentaz (NOS) İnhibitörlerinin Sıçanlarda Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanın İndüklediği Analjezi Üzerine Etkileri
Ercan Özdemir, Ayşe Demirkazık, Ahmet Şevki Taşkıran, Olca Kılınç, Gökhan Arslan
Amaç: Elektromanyetik alanın (EMA) farklı ağrı türlerini azalttığı bilinmektedir. Bununla birlikte, manyetik alanın analjezik etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörlerinin sıçanlarda çok düşük frekanslı EMA maruziyeti ile oluşan analjezi üzerine etkilerini araştırmaktır.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 72 yetişkin erkek Wistar albino sıçan (yaklaşık 230 ± 12 g ağırlığında) kullanıldı. Sıçanlar, 22 ± 2 °C oda sıcaklığında, 12 saat aydınlık/karanlık siklusun sağlandığı ve ses yalıtımı olan ortamda tutuldu. Elektromanyetik alan (50 Hz), her gün dört defa 30 dakika süre ve 15 dakika aralıklar ile 15 gün boyunca uygulandı. Analjezik etki ölçümü tail-flick ve hot-plate testleri ile gerçekleştirildi. Analjezi testinden önce sıçanlara nitrik oksit donörü SNAP (30 mg/kg) ve NOS inhibitörleri L-NAME (40 mg/kg) ve 7-NI (25 mg/kg) intraperitoneal olarak enjekte edildi. Verilerin istatistiksel analizinde varyans analizi (iki yönlü ANOVA) kullanılmış ve çoklu karşılaştırma Tukey testleri ile yapıldı. İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak ifade edildi.
 
Bulgular: Analjezi testi sonuçları, elektromanyetik alanın maksimum analjezik etkisinin 5 mT kuvvetinde ve 7. gün ölçümlerinde olduğunu gösterdi. Manyetik alana maruz kalan sıçanlara L-NAME ve 7-NI verilmesi analjezik etkide, EMA grubu sıçanlara göre anlamlı derecede artış görülmüştür (p<0.05). Aksine, manyetik alana maruz sıçanlara SNAP uygulanması analjezik etkileri EMA grubuna kıyasla önemli ölçüde düşürmüştür (p <0.05).
 
Sonuç: Elde edilen veriler, elektromanyetik alana maruz kalmış sıçanlara L-NAME ve 7-NI verilmesinin analjezik etkinliği arttırdığını, buna karşın SNAP uygulamasının analjezik aktiviteyi azalttığını göstermektedir.
Cilt 27, Sayı 4 (2017)