pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışının Aile İlişkileri ve Bağlanma Stilleri İle İlişkisi
Songül Duran
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin sigara içme davranışları ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi çeşitli sosyo-demografik verilere göre belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 12.12.14-09.01.2015 tarihleri arasında, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 476 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, kişisel bilgi formu ve İlişki Ölçekleri Anketi kullanılarak toplanmıştır.Veriler yüzdelik, Mann Whitney U testi ve lojistik regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %70.4’ü kadın, %29.6’sının erkektir. Öğrencilerin %25.4’ünün sigara içtiği, sigara içen öğrencilerin (118 kişi) %41.5’inin sigaraya başlama nedeni olarak sosyal çevre ve arkadaş yanıtını verdiği, %53’ünün 21-25 yaş aralığında sigaraya başladığı saptanmıştır.Sigara içen öğrencilerin anne-babaya güvenli bağlanma puanının sigara içmeyen öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).Sigara içme üzerinde cinsiyet ve aile ilişkisinin etkili olduğu belirlenmiştir.
 
Sonuç: Erkek öğrencilerde kız öğrencilere göre sigara içme olasılığı 5 kat daha fazla saptanırken; aile ilişkisini yakın olarak tanımlayanların mesafeli olarak tanımlayanlara göre 0.7 kat daha az sigara içme olasılıklarının olduğu saptanmıştır.
Cilt 28, Sayı 1 (2018)