pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Yüksekokul Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Araştırılması
Dilek Bostancıoğlu, Gamze Varol Saraçoğlu, Mergül Öztürk
Amaç: Organ bağışı konusundaki bilgi eksikliği veyetersizliği bu davranışın gerçekleşmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sunulan çalışmada yüksekokul öğrencilerinin organ bağışı konusundaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Araştırma… Meslek Yüksekokulu 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Döneminde kayıt yaptıran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 182 öğrenci ile yapılmıştır (%76,79). Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın verileri kişisel bilgi formu veorgan bağışının sosyal, eğitsel ve dinsel yönden algılayışlarını araştıran anket formu ile toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde tanımlayıcı istatistikler; karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Çalışmada erkeklerin kadınlara kıyasladaha fazla organ bağışında bulundukları saptanmıştır (p=0,012). Anne eğitim düzeyi organ bağışının nasıl ve nereye yapıldığı bilgisini de olumlu yönde etkilemektedir (p=0,043). Annesi çalışanların çalışmayanlara kıyasla organ bağışına olumlu baktıkları (p=0,019), yakınlarında beyin ölümü gerçekleşirse onun organlarını daha yüksek sıklıkta bağışlayabilecekleri saptanmıştır (p=0,040). Okunan program, sınıf, yaşanılan yer, ailenin eğitim ve gelir düzeyi gibi parametreler öğrencilerin organ bağışını sosyal, eğitsel ve dinsel yönden algılayışlarını etkilememiştir (p>0,05). Kadınlar erkeklere göre organ bağışı yapılan kişinin kim olduğunu daha az önemsemektedirler (p=0,032).
 
Sonuç: Organ bağışı ve nakli ile ilgili bilgi düzeyi ve bağışçı sayısı istenenin altındadır. Genel olarak organ bağışına olumlu bakılmakla birlikte, organ almak isteyenlerin sıklığı vermek isteyenlerden fazladır. Çalışmada konu ile ilgili farkındalığı arttırmak, bilgi ve tutum geliştirmek için en önemli faktör anne eğitimi bulunmuştur. Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı, yerel ve ulusal basın yayın organlarına doğru bilgi konusunda destek olmalıdır. Eğitim etkinlikleri, broşürler, afişler vb. yoluyla farkındalık geliştirilebilir, bilgi, tutum ve olumlu yönde davranış değişikliği sağlanabilir. 
Cilt 27, Sayı 4 (2017)