pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Transfusion Transmitted Virüs (TTV) Prevalansı İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Hemodiyalizden Etkileniyor Mu?
Servet Kölgelier, Nazlım Aktuğ Demir, Şua Sümer, Lütfi Saltuk Demir, Abdullah Arpacı, Onur Ural

Amaç: Bu çalışmada, hemodiyaliz tedavisi uygulanan ve uygulanmayan inaktif hepatit B taşıyıcılarında Transfusion Transmitted Virus (TTV) prevalansının saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, hemodiyaliz tedavisi uygulanan 50 inaktif hepatit B hastası ve renal fonksiyonları normal olan 40 inaktif hepatit B olgusu üzerinde yapıldı. Hastalardan alınan serum örneklerinden ELİSA kiti ile Anti TTV IGG çalışıldı.  Veriler Ki-kare testi ile değerlendirildi.

Bulgular: 50 hemodiyaliz hastasının 39’unda (%78) Anti TTV IGG pozitif saptanırken,  40 hemodiyaliz tedavisi uygulanmayan inaktif hepatit B hastasının 8’inde (% 20) Anti TTV IGG pozitifliği saptandı. Bu fark istatistiki olarak anlamlı idi (p=0.001).

Sonuç: Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda TTV seropozitifliğinin yüksek olması nedeniyle, hepatit virüslerinin bulaşının önlenmesi için bu ünitelerde temizlik, dezenfeksiyon ve enfeksiyon kontrolüne yönelik standart önlemlerin daha dikkatli uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.  

Cilt 28, Sayı 2 (2018)