pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Hastalık Algısı ve Bakımlarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Hülya Tekin, Ülkü Polat
Amaç: Bu çalışma kalp yetmezliği olan hastalarda hastalık algısı ve bakımlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışma, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde Kasım 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma örneklemini kalp yetmezliği tanısı ile yatan 100 hasta oluşturmuştur. Veriler hastaların tanımlayıcı özelliklerini, hastalık ve tedaviyi ilişkin özelliklerini içeren "Anket Formu", "Hastalık Algı Ölçeği" ve "Kronik Hastalıklarda Bakımı Değerlendirme Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Veriler; frekans-yüzde, standart sapma, ShapiroWilk normallik testi, Mann Whitney U testi, SpearmanRhokorelasyon testi ile değerlendirilmiştir.
 
Bulgular: Hastaların hastalıklarına yönelik bilgi alma durumu ile Kronik Hastalıklarda Bakımı Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca kalp yetmezliği hastalarının Kronik Hastalıklarda Bakımı Değerlendirme Ölçeği ile Hastalık Algısı Ölçeğinin tedavi kontrol ve hastalığı anlayabilme alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05).
 
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda; sağlık profesyonellerinin özellikle hemşirelerin, kalp yetmezliği olan hastaların hastalık algılarını, aldıkları bakımdan memnuniyet düzeyini ve kronik hastalık yönetimlerinin yeterlilik durumu belirlemeleri ve artırmaya yönelik planlı eğitim ve danışmanlık yapmaları ve sonuçları değerlendirilmeleri önerilmektedir.
Cilt 28, Sayı 1 (2018)