pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Elit Taekwondocularda C Vitamini Uygulamasının IFN-γ, TNF-α, IL-2 ve IL-6 Düzeylerine Etkisi
Süleyman Patlar, Ekrem Boyalı, Saltuk Buğra Baltacı, Rasim Mogulkoç, Abdülkerim Kasım Baltacı
Amaç: Bu çalışmanın amacı, taekwondo sporu yapan bireylerde C vitamini uygulamasının sitokin salınımı üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan yaş ortalaması; 20.67±0.24 yıl, vücut ağırlığı ortalaması; 65.45±1.69 kg olan 10 adet erkek elit taekwondocu üzerinde gerçekleştirildi. Deneklere 4 hafta süreyle günde oral olarak 300 mg C vitamini tablet şeklinde verildi ve 4 haftalık vitamin ilavesi öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez yorgunluk oluşuncaya kadar tükenme egzersizi yaptırıldı. Dört hafta süren uygulama öncesinde ve sonrasında deneklerden istirahat ve yorgunluk olmak üzere 4 kez kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde serumda interferon gama (IFN-γ), tümör nekrosiz faktör-alfa (TNF-α), interlökin-2 (IL-2) ve interlökin-6 (IL-6) düzeyleri ELISA test kitleri kullanılarak tayin edildi. 
 
Bulgular: IFN-γ, TNF-α ve IL-2 düzeyleri hem uygulama öncesi hem de sonrası anlamlı bir farklılık göstermedi (p>0.05). Uygulamadan önceki egzersiz periyodunda serum IL-6 düzeylerinde dinlenme periyoduna göre anlamlı artış vardı (p<0.05). Uygulamadan önceki egzersiz periyodunda ortaya çıkan IL-6 düzeylerindeki artış C vitamini uygulamasıyla önlendi. 
 
Sonuç: Çalışmanın sonuçları taekwondo sporu yapan bireylerde C vitamini uygulamasının serum IFN-γ, TNF-α ve IL-2 düzeylerini etkilemediğini, ancak egzersizde artan ve bağışıklık fonksiyonları üzerinde inhibe edici etkiye sahip olan IL-6 düzeylerindeki artışı engellediğini göstermektedir.  
Cilt 28, Sayı 1 (2018)