pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Hipertiroidili Sıçanlarda Uzamsal Öğrenme Performansına Cinsiyetin Etkisi
Burak Tan, Ercan Babur, Hikmet Fırat Örnek, Cem Süer, Nurcan Dursun

Amaç: Gelişimsel dönemdeki hipotiroidi ve hipertiroidi gibi tiroid hormon seviyesi bozukluklarında, beyinde yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin olduğu deneysel çalışmalarda gösterilmiştir. Bu değişikliklerin, hipokampüsün önemli rol oynadığı öğrenme ve bellek gibi bilişsel süreçlerde bozulmalara ve nörolojik bozukluklara neden olduğu bilinmektedir. Bu amaçla hipertiroidili erkek ve dişi sıçanlar arasında uzamsal öğrenme performansının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hipertiroidi oluşturmak için erkek ve dişi sıçanlara 21 gün süreyle 0,2 mg/kg dozda L-Tiroksin İp olarak uygulanmıştır. Öğrenme ve bellek performansını değerlendirmek için Morris su tankı testi (MST) kullanılmıştır.

Bulgular: Tekrarlayan ölçümlerle ANOVA testi yapıldığında cinsiyet faktörü platforma olan ortalama uzaklığı anlamlı (p<0,001) derecede etkilemiştir. İlerleyen gün ve triallerde dişi sıçanların platforma olan ortalama uzaklıkları erkek sıçanlara göre daha fazladır. Bu veri dişi sıçanların platforma daha uzak mesafede yüzdüklerini ve platformu daha geç sürede bulduklarını ifade etmektedir. Cinsiyet faktörünün bu etkisi hipertiroidi durumundan etkilenmemiştir. Bellek performansı bakımından hipertiroidi grubu sıçanlar kontrol grubuna göre anlamlı derecede (p=0,023) bir azalma göstermiştir. Ayrıca cinsiyet farklılığının hipertirodi durumundaki bu azalmayı arttırdığı (p=0,020) gözlenmiştir. Dişi hipertiroidili sıçanların hedef kadranda bulunma oranlarının daha az olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak hipertiroidili sıçanlarda uzamsal öğrenme ve bellek performansı cinsiyete bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Cilt 28, Sayı 2 (2018)