pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Pediatrik Hastalarda Manyetik Rezonans Ürografi İle İntravenöz Piyelografinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Gökhan Polat, Berhan Pirimoğlu

Amaç: İntravenöz piyelografi (İVP) böbrek fonksiyonlarını ve anatomik özelliklerini gösteren bir yöntemdir. Fakat iyonizan radyasyon içermesi nedeniyle pediatrik yaş grubunda kullanılması uygun değildir. Bu nedenle son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan manyetik rezonans ürografi (MRÜ) ile üriner patolojiler değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bizde çalışmamızda MRÜ’nin üriner sistem dilatasyonlarını göstermekte İVP ile arasındaki farkları incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 40 pediatrik yaş grubundaki hastanın İVP ve MRÜ tetkikleri incelendi. Tetkikler arasındaki pelvikalisiyel sistem dilatasyon dereceleri karşılaştırıldı.

Bulgular: MRÜ ile İVP arasında pelvikalisiyel sistem dilatasyon derecelerini saptama konusunda anlamlı farklılık izlenmedi (P<0,0001). MRÜ’nin parankimal patolojileri değerlendirmede ve İVP’de nefrogram fazı oluşmayan hastalarda altta yatan patolojileri belirlemede etkin olduğu görüldü.

Sonuç: MRÜ pelvikalisiyel dilatasyonları ve ek patolojileri göstermede etkili bir yöntemdir. İyonizan radyasyon içermemesi pediatrik yaş grubunda güvenle kullanılmasını sağlamaktadır.

Cilt 28, Sayı 2 (2018)