pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ERKEK VE KADIN MİGRENLİ HASTALARDA EL TERCİHİ, SEREBRAL LATERALİZASYON VE MİGREN ARASINDAKİ İLİŞKİLER
NECİP KUTLU, TAHİR YOLDA, CAHİT BAĞCI, TAMER ZEREN

Amaç: Migren tanısı konulmuş hastalarda el tercihi, serebral lateralizasyon ve migrenle olan ilişkiler araştırıldı. Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Moris Şinasi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji ABD polikliniğine Ocak-Temmuz 1995 tarihlerinde baş ağrısı nedeni ile baş vuran 35 hastada Uluslararası Baş Ağrısı Derneğinin ölçütlerine dayanılarak anamnez ve nörolojik muayene ile migren tanısı konulmuştur. Hastalarda el tercih dağılımı araştırıldı. Çalışma bulguları istatistiksel değerlendirmeye tabi tutularak bütün olgular sınıflandırıldı. Bulgular: Vakaların % 71.4'ü sağlak (n=25), % 20.0'i ambidekster (n=7), % 8.6'i de solak (n=3) olarak saptandı. Bu dağılım normal popülasyonla uyum gösteriyordu. Migren insidansı kadınlarda erkeklere göre daha yüksekti. Sonuç: Bu bulgular motor ve bilinçsel asimetri oluşturan serebral lateralizasyonun en belirgin işareti sayılan el tercihinin migrenli hastalardaki dağılımının özellik arz etmediğine işaret eder. Bu çalışma literatürle uyum göstermekte ve migren insidansının solaklarda yüksek olduğunu iddia eden çalışmaları desteklememektedir. 

Cilt 9, Sayı 3 (1999)