pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Uterin Serviksin Minimal Deviasyon Adenokarsinomu: Vaka Sunumu
Ayhan Gül, Zeliha Esin Çelik, Tansel Çakır, Ersin Çintesun, Çetin Çelik

Minimal deviasyon adenokarsinom(MDA) servikal adenokarsinomların %1-3 oranında görülen bir varyantıdır.Nadir görülmesi nedeniyle standart tanısal metot ve tedavi protokolü yoktur. Uterin servikste 10-12 cm boyutunda kitlesi olan vakamızda  tanı servikal biyopsi ile konamadı.Manyetik rezonans görüntülemede (MRI) MDA tanısı düşünüldü ve operasyon sonrası tanı kondu. Postoperatif olarak adjuvant kemoradyoterapi (KRT) uygulandı ve hasta 16 aylık bir süre rekürrens olmadan izlendi.

Cilt 28, Sayı 2 (2018)