pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Postmenopozal Dönemde Olan ve Olmayan Kadınların Yorgunluk Düzeyi ve Sağlık Profili
Meltem Külekci, Alis Kostanoğlu
Amaç: Çalışmamızın amacı postmenopozal dönemde olan ve olmayan kadınların yorgunluk düzeyi ve sağlık profillerinin karşılaştırılmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40-65 yaş aralığında olan 80 olgu dahil edildi. Olgular postmenopozal dönemde olan (çalışma grubu) ve postmenopozal dönemde olmayan (kontrol grubu) kadınlar olacak şekilde 40’ar kişilik iki gruba ayrıldı. Olguların değerlendirilmeleri demografik bilgi formu, Yorgunluk Şiddet Ölçeği ve Nottingham Sağlık Profili anketi ile yapıldı. 
 
Bulgular: Yorgunluk Şiddet Ölçeği değerlendirmesi sonucu iki grup arası anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05), ancak yorgunluk değerlendirme sonuçlarına göre postmenopozal kadınlar daha yorgun bulundu. İki grup arasında sağlık profilleri toplam skoru ve alt parametreleri karşılaştırıldığında, Nottingham Sağlık Profili toplam skoru ve alt parametrelerinden olan fiziksel aktivite, uyku ve emosyonel reaksiyonlar skorları arasında anlamlı farklar bulundu (p<0.05). Nottingham Sağlık Profili’nin diğer alt parametreleri olan ağrı, enerji ve sosyal izolasyon skorları karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Yorgunluk Şiddet Ölçeği ile Nottingham Sağlık Profili toplam skoru, Nottingham Sağlık Profili’nin alt parametrelerinden olan sosyal izolasyon ve emosyonel reaksiyonlar arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu. 
 
Sonuç: Postmenopozal kadınlarda yorgunluk meydana gelmekte ve sağlık profil düzeyleri azalmaktadır. Bu dönemde yorgunluk düzeyinin artması kişinin sağlık profilinin bozulmasında etkilidir.
Cilt 29, Sayı 3 (2019)