pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PSORİASİSLİ HASTALARDA SERUM ADENOZİN DEAMİNAZ DÜZEYLERİ
ÖZGÜR HOŞGÖR, HÜSEYİN ENDOĞRU, ŞÜKRÜ BALEVİ, HÜSAMETTİN VATANSEV, FATİH GÜLTEKİN

Amaç: Bu çalışmada psoriasis patogenezinde primer rol oynadığı düşünülen T hücre aktivasyonunun nonspesifik markırı olarak kabul edilen adenozin deaminaz (ADA) serum düzeyleri ölçülerek hastalığın takibinde kullanılabilecek bir markır olup olmayacağının araştırılması amaçlandı. Yöntem: 43 plak, 5 guttat, 4 nümüler ve 1 eritrodermik psoriasisli, toplam 53 hastada ve 30 sağlıklı kişide serum ADA düzeyleri çalışıldı. Bulgular: Psoriasisli hastalarda serum ADA değerleri ile PASI skoru, cinsiyet, aile öyküsü, tırnak tutulumu, kaşıntı varlığı ve Köbner pozitifliği arasında ilişki bulunamadı. Psoriasis hastalarında serum ADA düzeyinin kontrol grubuna göre yüksek olması, etyopatogenezinde öne sürülen T lenfosit aktivasyonunun primer rol oynadığı görüşünü desteklemektedir. Sonuç: Bu çalışma hem ADA'nın psoriasis için nonspesifik bir markır olabileceğini göstermiş hem de etyolojisi henüz bilinmeyen hastalığın asıl orijinine yönelmede yol gösterici olmuştur. 

Cilt 9, Sayı 4 (1999)