pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÇOCUKLARDA ADENOİD HİPERPLAZİSİNİN MAKSİLLER SİNÜZİT ETYOLOJİSİNDEKİ ROLÜ
AHMET EYİBİLEN, ZİYA CENİK, BEDRİ ÖZER

Amaç: Çocuklarda adenoid hiperplazisinin maksiller sinüzit etyolojisindeki yerini tespit etmek. Yöntem: Adenoid hiperplazisi bulunan 100 çocukta yumuşak doku dozunda lateral kafa grafisi ve Water's grafisi çekildi. Bir hasta maksiller sinüslerde havalanma olmadığı için çalışmaya dahil edilmedi. Lateral kafa grafisinde adenoidal-nazofarengeal oran (ANO) hesaplandı. ANO ile maksiller sinüzit arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: ANO 0.74± 0.08 idi. 45 hastada sinüzit bulundu. ANO sinüziti olan hastalarda ANO 0.73± 0.07, sinüziti olmayanlarda ise 0.74± 0.08 idi (P> 0.05). Sonuç: Adenoid hiperplazisinin maksiller sinüzit oluşumunda etkisi yoktur. 

Cilt 9, Sayı 4 (1999)