pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Akciğerin Sarkomatoid Karsinomlarının Klinik ve Radyometabolik Özellikleri
Coşkun Doğan, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Seda Beyhan Sağmen, Ali Fidan, Banu Salepçi, Sevda Şener Cömert
Amaç: Akciğerin sarkomatoid karsinomlarının (SK) klinik ve radyometabolik (PET-BT) özelliklerinin incelenmesi ve bu özelliklerin sağ kalım üzerine etkisini araştırmak.  
 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Aralık 2016 arasında akciğer kanseri tanısı alan olguların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve SK tanısı alan olguların dosyaları ayrıldı. Bu olguların klinik ve radyometabolik özellikleri birbirleri ile karşılaştırıldı. Gruplara ait veriler Ki Kare, Mann Whitney U ile karşılaştırıldı. Sağ kalım analizleri Kaplan-Meier, Logrank yöntemi ile hesaplandı. Tüm testlerde p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya 256’sı (%93) KHDAK, 19’u (%7) SK olmak üzere toplam 275 olgu alındı. İki grubun klinik-radyolojik ve demografik bulguları arasında fark yoktu. Kanser evreleri incelendiğinde KHDAK grubunda evre 4 olgu sayısı 105 (%41) iken SK grubunda 14 (%68.4) idi (p=0.02). Olguların PET-BT SUVmax değerleri incelendiğinde KHDAK grubunda ortalama SUVmax değeri 16.9±9.2 iken SK grubunda 20.8±10.4 idi (p=0.047). Olguların PET-BT’de ölçülen metabolik boyutlar incelendiğinde KHDAK grubunda 51.1±24.5 mm, SK grubunda 72.1±32.7 mm idi (p=0.003). KHDAK grubunda ortanca genel sağ kalım 18.1±1 ay iken SK grubunda 6.9±1.1 ay idi (p=0.003). 
 
Sonuç: Akciğerin SK’leri radyometabolik özellikleri diğer KHDAK’lerden farklıdır. SK’lerin radyometabolik özellikleri sağ kalım ile ilişkilidir.
Cilt 29, Sayı 3 (2019)