pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Meme Kanserli Olgularda Adjuvan Radyoterapinin Tiroid Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Niyazi Volkan Demircan, Muhammed Ertuğrul Şentürk, Serap Çatlı Dinç, Oya Akyol, Diclehan Kılıç
Amaç: Meme kanseri görülme sıklığı yıllar içerisinde artmasına rağmen meme kanserine bağlı ölüm oranlarında belirgin azalma dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak artan genel sağkalım süreleri, meme kanseri tedavisinde görülen yan etkilerin önemini arttırmıştır. Bu çalışmada meme kanseri nedeniyle adjuvan radyoterapi (RT) uygulanan olgularda, RT’nin tiroid fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Bölümümüzde 2009-2017 yılları arasında meme kanseri nedeniyle RT uygulanmış 87 hastanın demografik verileri, tümör evreleri, tedavi modaliteleri, tiroid hacimleri, tedavi öncesi ve sonrası TSH, T3 ve T4 değerleri, RT doz ve hacimleri ile tiroid bezinin doz-volüm değerleri hasta dosyaları, planlama sistemi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi elektronik veritabanından toplanarak değerlendirildi.Veriler SPSS 22.0 dosyasına aktarılarak hipotiroidizm ile RT doz-hacim, tiroid hacmi ilişkisi ki-kare ve parametrik olmayan testlerle analiz edildi.
 
Bulgular: Medyan yaş 50 idi. 87 hastanın 85’i kadın (%98), 2 tanesi erkekti (%2). 59 hastanın metastatik lenf nodu (%59) mevcuttu. 53 hastada (%61) supraklaviküler alan (SKF) tedavi hacmi içerisindeydi. Toplamda 12 hastada (14%) RT’ye bağlı hipotiroidizm görüldü. Lenf nodu pozitifliği, ve buna bağlı olarak yapılan SKF ışınlaması hipotiroidizm gelişmesi ile anlamlı olarak ilişkili saptandı (sırasıyla p=0.013, p=0.003). Çok değişkenli analizde sadece ortalama doz (Dort=24Gy) ve V30 (%30) değerleri hipotiroidizm gelişmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p=0.038, p=0.044). V30 değerlerinin >%30 olduğu olgularda hipotirodizm gelişme riskinin daha yüksek olduğu gözlendi (p<0.0001). Tiroid bezi hacminin, RT’ye bağlı hipotiroidizm ile ilişkili olmadığı gösterildi.
 
Sonuç: Tiroid bezinin, RT hacmi komşuluğunda kaldığı SKF ışınlaması yapılması önerilen lenf nodu pozitif hastalar, RT’ye bağlı hipotirodizm gelişmesi açısından risk altındadır. RT planlamasında V30 ve Dort değerlerinin göz önünde bulundurulması ve riskli grubun bu konuda takibi önerilmektedir.
Cilt 29, Sayı 3 (2019)