pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Multipl Sklerozlu Hastalarda Perfüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Klinik Testler ile İlişkisi
Ahmet Yalçın, Tülay Yılmaz Erol
Amaç: Perfüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme, santral sinir sisteminin mikrovasküler dolaşımını değerlendirmek için kullanılan yeni bir tekniktir. Bu çalışmamızda nörolojik defisite sahip multipl skleroz hastalarını perfüzyon görüntüleme ile değerlendirmeyi ve elde edilen değerleri kontrol grubu ile karşılaştırmayı amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: Ataklarla seyreden 25 multipl skleroz hastası ve 25 yaş/cinsiyet eşleştirmeli kontrol grubu çalışmaya dâhil edildi. Tüm hastalara klinik testler uygulandı ve takip eden 48 saat içerisinde perfüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme yapıldı.
 
Bulgular: Periventriküler normal beyaz cevherden elde edilen hasta ve kontrol grubuna ait perfüzyon verilerinin karşılaştırılmasında, serebral kan hacmi haritasından elde edilen perfüzyon değerlerinde her iki grup arasında anlamlı fark izlenirken (p<0.001) serebral kan akımı ve ortalama transit süresi haritalarından elde edilen veriler bakımından her iki grup arasında anlamlı fark izlenmedi. Ayrıca uygulanan klinik testler ile herhangi bir haritadan elde edilen perfüzyon değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı.
 
Sonuç: Çalışmamızda, multipl skleroz hastalarında beyaz cevherde normal bireylere göre azalmış perfüzyon tespit edildi. Perfüzyon parametreleri ile klinik testler arasında bir korelasyon tespit edilememesini, perfüzon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin multipl sklerozdaki nörolojik defisitin derecelendirilmesinde henüz kullanışlı bir yöntem olmadığının bir göstergesi olarak kabul etmekteyiz.
Cilt 28, Sayı 4 (2018)