pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - CaSR Gen Polimorfizmin Kroner Arter Hastaların Patogenezinde Rolünün Araştırılması
Kürşat Kargün
Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH) dünya çapında sık görülen kalp hastalığı tiplerinden biridir. Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek prevalansı nedeniyle, dünya genelinde en fazla görünen nedenlerden biri olarak kabuledilmektedir. Primer hiperparatiroidizm gibi kalsiyum homeostaz bozuklukları, kardiyovasküler nedenlere bağlı ölüm riskini artırabilir. Bu çalışmada kroner arter hastaların patogenezinde CaSR genine ait rs1048213, rs9883099 gen plimorfizminin rolünün araştırılması ve tüm nedenlere bağlı ölüm veya mortalite ile ilişkili olup olmadığını belirlenmesini amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışma135 KAH olan olgu ile herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan sağlıklı 139 gönüllü verileri karşılaştırıldı, CaSR genine ait rs1048213, rs9883099 polimorfizmi ise hastalardan alınan kan örneklerinden elde edilen DNA lar gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırıldı.
 
Bulgular: Biyokimyasal parametreler vücut kitle indeksi(VKİ), Hipertansiyon;  Diyabet, Sigara içme, Toplam kolesterol,  Trigliseritler, HDL‐kolesterol, LDL‐kolesterol değerleri kontrollere göre anlamlılık tespit edilmiştir(p<0.05), CaSR genine ait rs1048213, ile KAH hastaları arasında anlamlılık tespit edilmez iken, KAH hastalarında tespit edilen, rs9883099 polimorfizmi ve A alleli kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.05). 
 
Sonuç: Çalışmamız CaSR genin, rs9883099 polimorfizmi ve A alleli ile KAH arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir.
Cilt 28, Sayı 3 (2018)