pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖR (KARSİNOSARKOM)
MUSTAFA KÖSEM, METİN KARAKÖK, NUSRET AKPOLAT

Amaç: Malign mikst Müllerian tümör (MMMT) nadir görüldüğü ve özellikle küretaj materyallerinde tanı güçlüklerine yol açtığı için bir MMMT olgusu küretaj ve histerektomi materyalleri karşılaştırılarak sunuldu. Olgu sunumu: Postmenopozal uterin kanama şikayeti olan 70 yaşında kadın hastanın küretaj ve histerektomi materyalleri değerlendirildi. Küretaj materyalinde tümör dokusu belirgin bir diferansiyasyon göstermeyen papiller yapılardan oluşuyordu. Histerektomi materyali MMMT'e ait karsinomatöz ve sarkomatöz alanları gösterdi. Sonuç: MMMT karsinomatöz ve sarkomatöz elementlerin küretaj materyallerinde bulunmaması nedeniyle tanı güçlüklerine yol açabilir, heterolog elementlerin varlığından dolayı histerektomi materyallerinde bile tanı problemleri gösterebilir. 

Cilt 9, Sayı 4 (1999)