pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Acil Serviste Pulmoner Tromboembolili Hastaların Farklı Puanlama Araçları İle Değerlendirilmesi
Muhammet Raşit Özer, Mehmet Ergin, Fatih Altunay, Aliye Nur Gökal, Zerrin Defne Dündar, Emin Fatih Vişneci, Sedat Koçak, Mehmet Gül

Amaç: Acil serviste pulmoner tromboemboli (PTE) tanısı alan hastaların mortalite ile demografik, klinik, laboratuvar ve skorlama özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 2012-2015 yılları arasında acil servise başvuran torasik bilgisayarlı tomografi (BT) veya pulmoner BT anjiyografisi ile PTE tanısı alan 166 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta grubu Grup I (sağ kalan) ve Grup -II (hayatta kalmayan)olarak iki gruba ayrıldı. Hematolojik ve biyokimyasal laboratuvar parametreleri, laktat içeren arteriyel kan gazı değerleri ve tüm hastaların klinik şiddeti MWS, PESI ve MEWS skorlama sistemleri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Arteriyel oksijen basıncı (PaO2) ve laktat düzeyleri açısından, hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Grup II'de, PESI ve MEWS skorları Grup-I  hastaları ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu. Grup II hastalarında MWS skoru daha yüksekti.

Sonuç: Burada kullanılan parametreler ve skorlama araçları sayesinde, PTE olgularını tanılamayı amaçladık. PTE'nin bu bulguların yardımıyla klinisyen tarafından daha erken teşhis edildiğinde, mortalite ve morbidite oranlarının azaltılacağını ve tedavinin daha etkili olacağını düşünmekteyiz.

Cilt 28, Sayı 4 (2018)