pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Ankilozan Spondilit Hastalarının Diürnal Kan Basıncı Değişkenliğinin Normal Popülasyonla Karşılaştırılması
Özge Turgay Yıldırım, Emel Gönüllü, Fatih Aydın, Evrin Dağtekin, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın, Ercan Akşit
Amaç: Ankilozan spondilit (AS) hastalarında kardiyak tutulum %10-30 oranında görülür. Kronik inflamasyon, ankilozan spondilitte olduğu gibi kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve diürnal kan basıncı değişkenliğinin patofizyolojinde rol almaktadır. Azalmış kan basıncı değişkenliği kardiyovasküler olaylar için yüksek risk göstergesidir. Bu çalışma ile amacımız AS hastalarında diürnal kan basıncı değişikliğinin normal popülasyonla karşılaştırılmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için 25 AS hastası ve 32 kontrol alınmıştır. Hipertansif hastalar, hipertansif tedavi almakta olan veya ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu (ABPM) sonuçlarına göre gündüz kan basıncı ortalaması SKB/DKB>135/85 mmHg ve/veya gece kan basıncı ortalaması SKB/DKB>120/70 mmHg olması şeklinde tanımlanmıştır. Dipper paterni gece kan basıncı ortalamasının gündüze oranla %10 ve daha fazla düşmesi olarak tanımlandı. 
 
Bulgular: Araştırmanın yaş ortalaması 42.5±12.1 yıldır ve % 63.2'si erkektir. Kontrol grubu ve AS grupları arasında temel demografik özellikler açısından anlamlı fark yoktur. ABPM sonuçlarına göre; AS grubunun %36’sı (n=9) ve kontrol grubunun %46.9’u (n=15) hipertansif olarak belirlenmiştir ve gruplar arasında istatistiksel fark saptanmamıştır (p=0.290). AS hastaları ve kontrol grubu arasında ortalama, gündüz ve gece; sistolik ve diyastolik kan basıncı sonuçları açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). AS hastalarının %76.0’ında (n=19) ve kontrol grubunun %71.8’inde (n=23) non-dipper patern saptanmıştır. Bu oranlar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p=0.949). Gece gündüz arası sistolik kan basıncı değişkenlikleri açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır (p=0.772).
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre non-dipper paterni ve diürnal kan basıncı değişimi AS hastalarında ve kontrol grubunda benzerdir. Hipertansif ve normotansif hastalar alt grup analizinde değerlendirildiğinde de gruplar arasında non-dipper hastaları ve diürnal kan basıncı değişkenliği açısından fark saptanmamıştır.
Cilt 29, Sayı 2 (2019)