pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Miyofasiyal Tetik Noktaların Sıklığı Multipl Skleroz Hastalarında Farklılık Gösterir mi?
Serkan Demir, Emre Ata
Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) tüm iskelet kaslarında görülebilmekle bilikte sıklıkla servikal, paraskapular ve sırt bölgesinde daha sıklıkla görülen bir kas iskelet sistemi bozukluğudur. Bu çalışmada multiple skleroz (MS) hastaları ve sağlıklı kişiler arasında aktif ve latent tetik noktaların görülme sıklığını araştırmak amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya boyun ve sırt ağrısı şikayeti olan 54 klinik olarak MS tanısı almış gönüllü hasta ve aynı şikayetlere sahip 79 gönüllü kontrol hastası dahil edilmiştir. Tüm gönüllülerde aktif ve latent tetik noktalar palpasyon yöntemiyle muayene edilmiştir. 
 
Bulgular: MS hastaları ile kontrol grubu hastaları arasında aktif tetik nokta görülme yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. (p<0,05). MS hastaları ile kontrol grubu hastaları arasında latent tetik nokta görülme yüzdeleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. (p>0,05). Hem MS hem de kontrol grubu hastalarında aktif tetik noktalar en sık sağ üst trapezius, sol üst trapezius kasları olarak tespit edilmiştir. MS hastalarında latent tetik nokta en sık sağ levator scapula kasında iken kontrol grubu hastalarında ise sağ üst trapezius, sol levator scapula kaslarında görülmüştür. 
 
Sonuç: Aktif tetik noktalar istatistiksel olarak MS grubunda normal popülasyona göre daha sık olarak görülmektedir. Boyun ve sırt ağrısı şikayeti ile başvuran MS hastalarında bu durumun göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.
Cilt 29, Sayı 1 (2019)