pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Kalp Hastalığı Olmayan Romatoid Artritli Hastalarda Hastalık Aktivitesi İle NT-pro BNP Düzeyleri Arasındaki İlişki
Sevcan Uğur, Ayşegül Kurtoğlu, Bülent Bütün
Amaç: Romatoid artrit (RA)’te kardiyovasküler komplikasyonlar sık ortaya çıkmaktadır. Bu komplikasyonlar arasında perikardit, miyokardit, kardiyak amiloidoz, koroner vaskülit, aritmi ve kapak hastalığı olduğu gibi konjestif kalp yetmezliği ve iskemik kalp hastalıkları da bulunmaktadır. Bu nedenle  romatoid artritli hastalarda normal popülasyona göre mortalite ve morbidite  daha sık görülmektedir. Son yıllarda N terminal pro beyin natriüretik peptid (NT-proBNP) kardiyak yetmezliğinin tanısında kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada RA’li hastalarda hastalık aktivitesi ile NT-proBNP seviyeleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: Kalp hastalığı öyküsü olmayan 77 RA’li hasta ve 31 sağlıklı kontrol grubunda serum NT-proBNP, eritrosit sedimentasyon hızı, C reaktif protein düzeyleri ölçüldü. DAS 28 skoruna göre NT-proBNP düzeyleri karşılaştırıldı.
 
Bulgular: Hastaların NT-proBNP düzeyleri ile yaş, beden kitle indeksi ve C reaktif protein düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardı. NT-proBNP düzeyleri ile hastalık aktivitesi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.
 
Sonuç: NT-proBNP düzeyleri ile C reaktif protein düzeyleri arasında korelasyon vardır. Hastalık aktivitesi ile arasındaki ilişkiyi değerlendiren çok sayıda hasta ve spesifik gruplarda yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.
Cilt 29, Sayı 1 (2019)