pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Dentat Girus İçerisine İnfüze Edilen T4'ün Uzun Dönemli Etkinleşme Yanıtları Üzerine Etkisi ve Mitojen İle Aktive Olan Protein Kinazın Rolü
Burak Tan, Ercan Babur, Arzu Dilek Güler, Cem Süer, Nurcan Dursun
Amaç: Bu çalışmada tiroksin hormonunun uzun dönemli güçlenme (UDG) yanıtları, N-metil-D aspartat (NMDA) reseptörü ve P38-Mitojenle Aktive Olan Protein Kinaz (P38 MAPK) üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışma, 2-4 aylık erkek ve dişi Wistar albino sıçanlar üzerinde yapıldı. Sıçanlar üretan anestezisi altında stereotaksik çatıya yerleştirildi. Alan potansiyelleri perforan yolun uyarılmasına yanıt olarak dentat girustan kaydedildi. Bazal alan potansiyellerini takiben 15 dk süre ile hipokampüse tiroksin infüzyonu yapıldı. İnfüzyonu takiben 100 Hz frekanslı uyarım 5 dakika ara ile 4 kez uygulandı. Son tetanik uyarımdan 60 dakika sonra sıçanların hipokampüsleri çıkarıldı.  Hipokampüs örneklerinden NR1, NR2A, NR2B ve P38 MAPK'a ait gen anlatımlarının incelenmesi gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPCR) yöntemi ile yapıldı.
 
Bulgular: Yüksek frekanslı uyarım verilmesi esnasında tetiklenen populasyon spike (PS) genliği ve eksitatör post sinaptik potansiyel (EPSP) eğiminin, tiroksinin hipokampüse infüze edilmesiyle her iki cinsiyette kontrole göre azaldığı belirlendi. Bununla uyumlu olarak, NR2B ve P38 MAPK düzeyleri için her iki cinsiyette kontrole göre artış olduğu belirlendi.
 
Sonuç: Çalışma bulguları, tiroksin infüzyonunun sinaptik plastisiteyi inhibe ettiği ve bu inhibisyona NR2B ve P38 MAPK ekspresyonundaki değişimlerin aracılık ettiğine dair kanıtlar sunmaktadır.
Cilt 30, Sayı 1 (2020)