pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Klasik 3'lü Tedavinin Etkinliği
Ayşe Kevser Demir, Ayşe Kefeli, Hasan Dilaveroğlu
Amaç: Helicobacter pylori (H. pylori) gastrik ülser, duodenal ülser ve atrofik gastrite neden olan bir mikroorganizmadır. Bu bakterinin eradikasyonu zordur ve eradike etmek için genellikle 14 günlük çoklu antibiyotik kullanımı gerekmektedir. Bu çalışmada amacımız H. Pylori eradikasyonunda klasik 3’lü tedavinin Tokat ili ve çevresindeki eradikasyon başarısını belirlemektir.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2012 - Aralık 2016 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üst endoskopik inceleme yapılan hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Endoskopik biyopsi materyallerinin histolojik incelmesinde H. pylori pozitifliği saptanan, eradikasyon tedavisinde amoksisilin, klaritromisin ve lansoprozol kombinasyonu alan, tedavi sonrası 3 ay içersinde H. pylori eradikasyonu kontrol edilen hastalar çalışmaya dahil edildi.
 
Bulgular: Çalışmaya 131’i kadın, 87’si erkek toplam 218 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 43,7 idi. 218 hastanın 188 (% 86,2)’inde H. pylori eradikasyonu saptandı. Kadın ve erkekler arasında tedavi başarısı açısından anlamlı fark yoktu (p=0,417). 
 
Sonuç: Günümüzde H. pylori eradikasyonunda pek çok farklı tedavi rejimi uygulanmaktadır. Klasik 3’lü tedavi ile başarı oranları antibiyotik direnci ve karaciğer enzim metabolizmasındaki değişiklikler nedeniyle bölgeler arasında farklılıklar arz etmektedir. Bu çalışma Tokat ilinde klasik 3’lü tedavinin etkin bir tedavi seçeneği olduğunu ve H. pylori enfeksiyonunun tedavisinde ilk seçenek olarak tercih edilebileceğini göstermesi bakımından önemlidir.
Cilt 30, Sayı 1 (2020)