pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Renal Transplant Hastalarında İnfluenza ve Pnömokok Aşı Farkındalığı
Zeynep Bıyık
Amaç: İnfluenza ve pnömokok enfeksiyonları renal transplantasyonlu hasta grubunda önemli morbiditelere neden olmaktadır. Ülkemizde renal transplant hastalarının influenza ve pnömokok aşısı ile aşılanma oranları ve bunu etkileyebilecek faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi nefroloji polikliniğinde takipli 197 renal transplant hastası dahil edildi.  Hastalara influenza ve pnömokok aşısı ile ilgili anket dolduruldu. 
 
Bulgular: Çalışma populasyonumuzda influenza aşı oranı %26.4, pnömokok aşı oranı % 2.5 idi. Aşı yaptırmamanın başlıca sebebi hastalara aşı yaptırması konusunda tavsiyede bulunulmaması idi  (influenza aşısı için %45.6 iken pnömokok aşısında %95.4’ü buluyordu). Hastaların % 12.6’sı influenza aşının etkisine inanmadığı için, % 7.6’sı yan etkiden korktuğu için ve %7.1’i influenza enfeksiyonu geçirmediği için aşılanmamışlardı. Aşı yaptıran hastalarda kimin tavsiyesi ile yaptırdığı sorulduğunda en sık nakil merkezi veya takip eden nefroloji doktorlarının tavsiyesi ile aşılandıkları belirlendi (influenza aşısı için bu oran % 84.6 ve pnömokok aşısı için %100).
 
Sonuç: Görüş birliği ve güçlü tavsiyelere rağmen renal transplant alıcılarında aşılanma oranları hedeflerin altındadır. Bu hassas hasta grubunda aşı ile önlenebilen hastalıklarla ilgili aşı farkındalığını ve aşılanma oranlarını artırabilmek için çaba gösterilmelidir.
Cilt 29, Sayı 1 (2019)