pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Tip B Kesintili Arkus Aorta: Olgu Sunumu
Zeliha Fazlıoğulları, Nadire Ünver Doğan, Betül Sevindik, Nusret Seher, Ahmet Kağan Karabulut

Kesintili arkus aorta nadir rastlanan, fatal seyirli konjenital kardiyak bir anomali olup, aorta ascendens ile aorta descendens arasındaki bir segmentte atrezinin olması şeklinde tanımlanır ve %98 oranında diğer kardiovasküler anomalilerle birlikte bulunur. Üç tipi mevcuttur. Tip A’ da kesinti, a. subclavia sinistra’nın distalindedir. Tip B’de, a. carotis communis sinistra ile a. subclavia sinistra, tip C’de, a. carotis communis sinistra ile a. carotis communis dextra arasındadır. Selçuk Üniversitesi pediatrik kardiyoloji kliniğine başvuran postnatal 5. gününde bir erkek bebeğin çekilen ekokardiyografisinde; truncus brachiocephalicus’un distalinden itibaren tip B kesintili arkus aorta, ventriküler septal defekt, biküspit aorta, patent ductus arteriosus, atrial septal defekt, annulus aorticus hipoplazisi tespit edildi. Bilgisayarlı tomografi anjiyografisinde ise, a. carotis communis sinistra ile a. subclavia sinistra arasında bağlantı olmadığı görüldü. Bu vakada, arcus aorta anomalisi ve eşlik eden diğer kardiovasküler anomalilerin erken tanı ve tedavisinde radyolojik görüntüleme yöntemlerinin önemi vurgulanmaktadır.

Cilt 29, Sayı 1 (2019)