pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Cerrahi ve Ameliyathane Hemşirelerinin Laparoskopik Cerrahiye Bakış Açıları
Sadettin Er, İsmail Kasım, Burcu Çopur, Mesut Tez
Amaç: Cerrahi servislerinde ve ameliyathanede çalışan hemşirelerin laparoskopik cerrahiye bakış açılarını değerlendirmeyi amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel bir anket çalışmasıdır. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Aile Hekimliği Kliniklerince, servis ve ameliyathane hemşirelerinin laparoskopik cerrahi hakkındaki görüşlerini öğrenmeye yönelik 25 soruluk bir anket hazırlandı. Çalışmaya 03.01.2018 tarih ve E-17-1701 sayılı etik kurul onayı alındıktan sonra başlandı ve anketler eğitim almış bir anketör tarafından hemşirelere yüz yüze görüşerek yapıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya katılanların 58’i kadın (%89,2), 7’si erkekti (%10,8). 1 katılımcı bu bölümü işaretlememişti. Yaş ortancası 36 (Min. 23, Max. 55, Çeyrekler Arası Genişlik (ÇAG)=10)’ydı. Çalışma süresi ortancası 14 (Min. 3, Max. 33, ÇAG=14) yıldı. Laparoskopide geçirilen süre ortancası 5 (Min. 1, Max. 20, ÇAG=6) yıldı. 10 yıldan uzun süre çalışmış olan hemşireler anlamlı derecede daha fazla oranda laparoskopik cerrahinin hastaların takip ve tedavisini zorlaştırmadığını söyledi(p=0,002). Oysa genel cerrahi hemşireleri diğer cerrahi dallara göre de anlamlı olarak daha fazla oranda zorlaştırmadığını ifade etti (p=0,016). Laparoskopik cerrahide ameliyat ekibinin yaralanma ve enfeksiyon riskinin daha az olduğunu düşünüyorum sorusuna ameliyathanede çalışanlar çoğunlukla olumlu cevap verdi (p=0,034). Laparoskopik cerrahide ameliyat sırasında komplikasyonların daha sık yaşandığını düşünüyorum sorusuna laparoskopi eğitimi almayan hemşireler çoğunlukla katıldı. Fakat eğitim alan hemşireler katılmadığını ifade etti (p=0,047).
 
Sonuç: Laparoskopik cerrahide eğitim, çalışılan yer, bu konudaki deneyim ve hizmet süresi hemşirelerin bakış açılarını önemli ölçüde etkilemektedir.
Cilt 30, Sayı 1 (2020)