pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi: Klinik Değerlendirme
Fettah Eren, Gözde Öngün, Aydın Talip Yıldoğan, Melike Işık, Şerefnur Öztürk
Amaç: İnme tedavisinde asıl amaç, oklüde vasküler yapının belirli süre içerisinde rekanalizasyonudur. Medikal tedavide rekombinant doku plazminojen aktivatörü (tPA) kullanılmaktadır. Bu çalışmada, tPA tedavisi verilen iskemik inme hastalarıdeğerlendirilmiştir.
 
Gereç ve Yöntem: Temmuz 2015-Ağustos 2017 arasında tPA tedavisiuygulanan97 akut iskemik inme hastasıretrospektif incelendi. Demografik veriler, başvuru semptomları ve tedavi saatleri kaydedildi. Klinik durum ve prognoz ‘National Institutes of Health Stroke Skalası’ (NIHSS) ve fonksiyonel durum ölçeği ile değerlendirildi. Hemorajik dönüşüm bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi.
 
Bulgular: Çalışmaya61(%62,8) erkek ve 36(%37,2) kadın hasta alındı. Yaş ortalamaları 60,29±12,62 idi. 7(%7,2) hastaya 1. saate,25(%25,8)hastaya 1-2 saat arasında,31(%32) hastaya 2-3 saat arasında,34(%35,1) hastaya 3-4,5 saat arasında tPAbaşlandı. Başvuruda en sık semptom hemi/monoparezi idi (%92,8).%69,1 oranında parsiyel anterior, %16,5 total anterior, %15,8 posterior vasküleroklüzyon saptandı. NIHSS sonuçları 10,39±4,36 (tedavi öncesi) ve 6,63±3,76 (taburculuk) idi. Hastalartam bağımsız (%20,6), kısmi bağımlı (%43,3) ve tam bağımlı (%21,6) olarak taburcu edildi.Hastaların %12’sinde hemorajik dönüşüm izlendi.Platelet değeri düşük olan hastalarda hemorajik transformasyon daha fazlaydı (P<0,05).Hemorajik dönüşüm olan hastalarda mortalite%41,7 idi.Hemorajik dönüşüm gelişimi mortaliteyi artırmaktaydı (p <0,05).
 
Sonuç: İnmede trombolitik tedavi özürlülükte azalma sağlamaktadır. Ancak hemorajik transformasyon mortaliteyi artırmaktadır. Bu da platelet değerindeki düşüklük ile ilişkili olabilir.
Cilt 29, Sayı 4 (2019)