pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Erkek Hipogonadotropik Hipogonadizm Tanılı Hastaların Fertilizasyon Oranlarının Belirlenmesi ve Fertilizasyonu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Ferhat Bacaksız, Faruk Kılınç, Zafer Pekkolay, Alpaslan Kemal Tuzcu
Amaç: Hipogonadotropikhipogonadizm tanısıyla takip edilen hastaları retrospektif olarak tarayıp, bu hastalardaki fertilizasyonoranlarını, hormonal profili ve fertilizasyon düzeyini etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: 2009-2015 yıllarıarasında Endokrinoloji polikliniğine başvurmuş olan erkek hipogonadizmi tanılı hastalarretrospektif olarak incelendi. 18 yaşından büyük 55 erkek hasta çalışmaya alındı.Hasta dosyalarından hastaların yaşı, boyu, ağırlığı ve testosterondüzeyleri incelendi. Tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi sonrası (TS) testosteron,spermiogram parametreleri ve skrotal ultrasonografideki testis volümleri karşılaştırıldı.
 
Bulgular: Ortalama testosteron seviyesiTÖ: 0.88±1,3 (ng/ml), TS: 5.98±2.96 (ng/ml) olup, artışistatistiksel olarak anlamlıydı (p:0.001). Ortalama sağ testis volümü TÖ: 4.64±4.89 mm³, TS: 6.64±4.75 mm³,ortalama sol testis volümü TÖ: 4.67±5.00 mm³, TS: 7.04±4.32 mm³ olup, her iki testistekivolüm artışı istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Hastaların tedavi öncesi bakılantestosteron düzeyi ile tedavi sonrası bakılan skrotal ultrasonografideki sağ ve sol testisvolümleri arasında anlamlı pozitif korelasyontespit edildi (sağ: r: 0.516, sol r: 0.460p<0.05). Hastaların tedavi öncesi sperm morfolojisi ile tedavi öncesi ve sonrası bakılanskrotal ultrasonografideki testis volümleri arasında anlamlı pozitif korelasyon tespit edildi(p<0.05). Vücut kitle indeksi (VKİ) ile tedavi sonrası sperm konsantrasyonu, toplam sperm sayısı, tedaviden önceki ve tedaviden sonraki testosteron düzeyi ile anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).
 
Sonuç: Hastaların tedavi öncesitestosteron düzeyleri ve sperm morfolojileri ne kadar iyiyse, tedavi sonrasında testis volümü anlamlı olarak artmaktadır ve testis volümlerindeki düzelmenin,spermatogenez (sperm sayısı ve sperm konsantrasyonu) açısından iyi bir prediktif faktör olduğunu söyleyebiliriz.
Cilt 29, Sayı 4 (2019)