pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Over Kan Akımının Değerlendirilmesinde Transabdominal Superb Mikrovasküler Görüntüleme ve Konvansiyonel Doppler Görüntüleme Tekniklerinin Karşılaştırılması
Serdar Arslan, Mehmet Sedat Durmaz
Amaç: Bu çalışmada, transabdominal Superbmikrovasküler görüntüleme (SMG), color Doppler (CD) ve power Doppler (PD) görüntüleme yöntemlerinin sağlıklı gönüllülerde intraovarianvaskülariteyi saptamada etkinliği karşılaştırılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 0 – 34 arasında olan 81 sağlıklı gönüllü (n = 162over) dahil edildi. Tüm katılımcılar transabdominal B-modultrasonografi, CD, PD ve SMG ile ayrı ayrı incelendi. Over hacimleri B-mod ultrasonografi ile ölçüldü, ardından CD, PD, SMG (cSMG) ve monokrom SMG (mSMG) yoluyla over kan akımları değerlendiriledi.
 
Bulgular: SMG, over dokusunda düşük hızlı kan akım sinyallerini saptamada CD ve PD'den daha etkiliydi (p> 0.001). CD, PD, cSMG ve mSMG'deki ortalama ovaryanvaskülerite skoru sırasıyla, 0,5 ± 1, 1,8 ± 1,5, 3,3 ± 1,3 ve 4,3 ± 0,9 idi.Over hacimleri ve sağlıklı gönüllülerin yaş ortalaması azaldıkça, mSMG ve cSMG yöntemleri konvansiyonel Doppler tekniklerine göre overvaskülaritesini daha iyi gösterdi.
 
Sonuç: Transabdominal SMG, overvasküleritesini diğer konvansiyonel Doppler tekniklerine kıyasla daha ayrıntılı göstermektedir. SMG, özellikle çocuk hastalarda overvasküleritesinin değerlendirilmesi için inceleme protokolünün bir parçası olmalıdır.
Cilt 29, Sayı 2 (2019)