pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Postoperatif Abdominal Apselerde Perkütan Drenajın Rolü; 111 Hastanın Değerlendirilmesi
Ogün Erşen, Sezgin Yılmaz
Amaç: Perkütan drenaj, postoperatif abdominal apselerde günümüzde %70-100 başarı oranı ve %1-10 arasında değişen nüks oranı ile tercih edilen ilk yöntem halini almıştır. Çalışmamızda batın cerrahisi sonrası abdominal abse gelişen, görüntüleme eşliğinde perkütan yöntemlerle drenaj yapılan ve başarılı bir şekilde tedavi edilen 111 hastanın verilerini sunmayı amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 ve Ocak 2018 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniğinde yatan, postoperatif apse nedeniyle perkütan drenaj yapılan 137 hasta dosyası incelendi. Kriterlere uygun 111 hasta çalışmaya dahil edildi.
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.1±16.6 idi. 68(%61) erkek, 43(%39) kadın hasta mevcuttu. 8(%7) hastaya sadece aspirasyon yapıldı, 103(%93) hastaya ise pigtail drenaj kateteri takıldı. Drenaj kateterinin çıkması, tıkanması, drenajın bozulması ve apse tekrarı gibi nedenlerle 9(%8) hastaya işlem tekrarlandı. Drenaj gerektiren apsenin en sık bulunduğu lokalizasyon %25 ile subhepatik bölge olurken en az görülen bölgeler ise %1.8 ile suprahepatik ve psoas kası çevresi idi. Tüm hastaların %40’ını safra kesesi ve safra yollarına yönelik operasyon yapılan hasta grubunun oluşturduğu görüldü. Hastaların ortalama serviste yatış süresi 15±17.5 gün olmakla birlikte tüm hastaların ortalama takip süresi(drenlerin çekildiği tarih) ise 17.5±18 gün idi.
 
Sonuç: Çalışmamızda pankreas cerrahisi sonrası oluşan abdominal apsesi olan hastaların, perkütan drenaj ile en uzun süre hastanede yatan hasta grubu olduğu görüldü. Yerleşim olarak değerlendirildiğinde ise, en uzun yataklı tedavi ve takip gerektiren apse alanı gastrohepatik aralık idi. Çalışmamızda ilgi çekici olarak abdominal apse nedeni mide cerrahisi olan hastalar iyileşmenin en hızlı olduğu grup olarak tespit edildi.
Cilt 30, Sayı 4 (2020)