pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Mesleki Profesyonellik
Kemal Macit Hisar, Ali Oflaz
Amaç: Bu çalışma, ameliyathane hemşirelerinde iş doyumu ile mesleki profesyonellik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı araştırma. Araştırmanın evrenini Konya ili merkezindeki devlet hastaneleri ameliyathane birimlerinde çalışan hemşire oluşturmaktadır. Tam sayım örnekleme yöntemi uygulanmıştır.  Veri toplama aracı olarakkişisel bilgi formu, İş Doyumu Ölçeği ve Hemşirelerin Mesleki Profesyonellik Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma 122 hemşire ile gerçekleştirilmiştir.
 
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin iş doyumunun orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların mesleki değerleri, profesyonel bakım verme ve adalet alanlarında daha yüksek olmakla birlikte genel olarak mesleki profesyonelliklerinin yüksek düzede olduğu belirlenmiştir. Mesleki değerlerin dışsal doyum ve genel olarak iş doyumu ile ilişkili olmadığı; buna karşın mesleki değerlerin yüksek olmasının içsel iş doyumunu olumlu yönde etkilediği bulundu.
 
Sonuç: Hemşirelere İş doyumu ve Mesleki değerler ölçeği alt başlıkları doğrultusunda eğitim ve uygulamaların yapılarak iş doyumu artırılması önerilebilir
Cilt 29, Sayı 4 (2019)