pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Tiroid Fonksiyonunun Prematüre Bebeklerde Patent Duktus Arteriozus Üzerine Etkisi
Davut Bozkaya, Sabriye Korkut, Ufuk Çakır, Mehmet Büyüktiryaki, Dursun Türkbay, Cüneyt Tayman
Amaç: Patent duktus arteriyozus (PDA) ile konjenital hipotiroidi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde Ocak 2015- Aralık 2017 tarihleri arasında yatan, doğumda gestasyon haftası <30 hafta ve doğum ağırlığı <1500 gr olan, 3. gün ekokardiyografisi yapılan ve 5-7. gün tiroid fonksiyon testleri bakılan infantlar çalışmaya dâhil edildi.
 
Bulgular: Bu retrospektif tanımlayıcı çalışmaya toplam 178 prematüre infant dâhil edildi. Grup 1 (PDA olmayan) ’de 112 infant, Grup 2 (hemodinamik anlamlı PDA’sı olan)’de ise 68 infant mevcuttu.  Serbest Tiroksin (sT4) düzeyleri açısından grup 1 ile grup 2 arasında istatiksel bir fark saptanmadı. Ancak grup 2 hastalarda alt grup incelemesinde cerrahi PDA ligasyonu yapılan bebeklerde sT4 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p= 0.05). 
 
Sonuç: Çalışmamızda medikal tedaviye dirençli bebeklerde sT4 düzeyinin düşük olduğu gösterildi. Medikal tedaviye yanıtsız PDA'lı bebeklerde hipotiroidi akılda tutulmalıdır.
Cilt 29, Sayı 2 (2019)