pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Serum Crp Düzeylerinin Lomber Dejeneratif Hastalık Şiddetini Belirlemedeki Rolü
Yaşar Karataş
Amaç: Bu çalışmanın amacı polikliniğe başvuran kronik bel ağrılı hastaların serum CRP düzeyi ile hastalık derecesinin arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir.
 
Gereç ve Yöntem: Veriler hastane veri sisteminden retrospektif olarak elde edilerek yapılmıştır, Beyin ve Sinir cerrahisi polikliniğine başvuran 54 hastanın serum CRP düzeyleri taranarak elde edilmiştir. Hastalar medikal tedavi alan grup (n=14), spinalstenoztanısı ile tek taraflı yaklaşımla bilateralmikrodekompresyon yapılan grup (n=19) ve mikrodiskektomi yapılan grup (n=21) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Üç grup hastanın serum CRP düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis yöntemi ile karşılaştırılmış ve hangi gruplar arasında istatistiksel farklılık olup olmadığını belirlemek için One-Way Post Hoc testi uygulanmıştır.
 
Bulgular: Bu çalışmadayaş ortalaması 40 olan 54 hasta ( 23’ ü erkek 31’ i kadın ) incelenmiştir. CRP değerlerini Kruskal Wallis testi ile karşılaştırdığımızda hem medikal tedavi uygulanan hasta grubu ile mikrodiskektomi yapılan hasta grubu hem de medikal tedavi uygulanan hasta grubu ile unilateral yöntemle bilateraldekompresyon yapılan hasta grubuarasında farklılık olduğu görüldü (p=0.0).One-Way Post Hoc testi ile medikal tedavi verilen bel ağrılı hastalar ile cerrahi uygulanan gruplar arasında anlamlı istatistiksel farklılık olduğu görüldü (p<0.05).
 
Sonuç: Bu çalışma polikliniğe başvuran kronik bel ağrılı hastalarınserum CRP düzeylerinin daha sonra cerrahi uygulanan hastalarda yüksek olarak görüldüğünü saptamış ve kronik bel ağrılı hastalardan özellikle CRP düzeyi yüksek olanlarının cerrahiye aday hastalar olabileceğini göstermiştir. CRP, bakılması kolay ve ucuz bir yöntem olması nedeni ile kullanılabilirliği ve etkinliği yüksek bir laboratuvar belirteci olarak kronik bel ağrılı hastalarda hastalığın derecesini ve ameliyata aday hastaları belirlemede kullanılabilir.
Cilt 30, Sayı 1 (2020)