pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatırılarak Tedavi Gören Yaşlı Hastaların Tanı ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi
Barış Şen, Memduha Aydın, Kürşat Altınbaş
Amaç: Ortalama yaşam süresinin uzaması ile ülkemizde psikiyatri kliniklerinde yatan geriatrik hastaların sayısının artması, tanılarının tespitini önemli hale getirmiştir. geriatrik popülasyonda, psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların tanı ve tedavilerine ilişkin bilgileri değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2010-2017 yılları arasında yatmış olan 60 yaş ve üzeri(73 hastanın) sosyodemografik ve klinik özellikleri tıbbi kayıtlarla karşılaştırılmıştır. 
 
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 67.5±5.5 ve %56.9’u (n:41) kadınlardan oluşmaktaydı. Tanıları gözden geçirildiğinde %38.9’u (n:28) depresif dönem, %16.7’si, (n:12) anksiyete bozukluğu, %11.1’i (n:8) psikotik bozukluk, %15.3’ü (n:11) bipolar bozukluk depresif (n:3) ya da manik (n:8) dönem nedeniyle tedavi edilmişti. %19.5 (n:14) hastanın demans eş tanısı vardı.Hastaların psikiyatrik hastalıkların %19.4’ünde (n:14) hipertansiyon(HT) ve Diyabetes Mellitus (DM), %7.8’ine (n:6) tiroid işlev bozukluğu eşlik etmekteydi. Hastaların büyük çoğunluğu (%79.2 n:57) kısmi remisyonla taburcu edilmişti. Taburculuk tedavileri değerlendirildiğinde %38.9’u (n:28) antipsikotik ve antidepresan kombinasyonu, %23.6’sının (n:17) ise antidepresan monoterapisi ya da kombinasyonu ile taburcu edildiği saptandı.
 
Sonuç: Depresyon ve anksiyete bozuklukları, ileri yaşlarda en sık görülen ruh sağlığı sorunlarından ikisidir ve araştırmamız bulguları da yazın ile uyumludur Ülkemizde geriatrik hasta grubunun tanımlanarak, tedavi politikalarının geliştirilmesi açısından büyük örneklemli izlem çalışmaları yapılması gerekmektedir.
Cilt 30, Sayı 1 (2020)