pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Epitel Over Kanserleri ve Benign Adneksiyal Kitlelerde Human Epididymis Protein 4 ile Hesaplanan Malignite Risk İndeksi
Serra Akar, M. Nedim Çiçek, Canan Topçuoğlu
Amaç: Over kanseri kadınlarda kanser türleri arasında 7. sırada yer almaktadır ancak jinekolojik kanserler arasında en yüksek mortaliteye sahiptir. Adneksiyel kitlelerde malignite ayrımı için yüksek sensitivite ve spesifisitesi olan testlerin kullanılması yalancı pozitif sonuçlara bağlı morbiditeyi arttırmadanEpitelyalOver Kanserlerinin(EOK)’lerinin erken tanısına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı CA 125 yerine HE4 ile hesaplanan RMI’inin malignite ayrımındaki öngörü değerini CA 125 ile hesaplanan RMI ile kıyaslamaktı.
 
Gereç ve Yöntem: Şubat 2015 ve Ekim 2015 arasında adneksiyel kitle öntanısı ile ameliyat olan 78 hasta prospektif olan bu çalışmaya dahil edildi.Preoperatif olarak CA 125 ve HE4 ile ayrı RMI hesaplandı. Ameliyat sonrasında Epitelyal over karsinomları ve benign kist tanısı alan hastalar arasında HE4 ve CA 125 ile ayrı hesaplanan RMI’lerinin malignite ayrımındaki etkinlikleri kıyaslandı.
 
Bulgular: Benign kist ile EOK tanıları alan hastalar arasında serum HE4 seviyelerinde anlamlı fark saptanmadı (p=0.24). RMI-CA125’in hem de RMI-HE4’ün over kanserini öngörmede anlamlı tanısal karar verdirici özelliklerinin olduğu ve RMI-CA125’in karar verdirici özelliğinin RMI-HE4’ten daha yüksek olduğu görüldü.
 
Sonuç: RMI’inin spesifitesi ve HE4’ün önceki çalışmalarda bildirilen yüksek öngörü değerleri nedeniyle RMI’in HE4 ile hesaplanmasının CA 125 ile hesaplanan RMI’ine üstünlük sağlayacağı düşünülmüştür. Ancak HE4 ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunluğunun aksine, çalışmamızda HE4 değerlerinin malign ve benign kitlelerde anlamlı şekilde değiştiğini saptayamadık. RMI-HE4’ün Epitelyal over karsinomundaki artışının ultrasonografi skoru ile menopoz durumuna bağlı olduğu görüldü. Toplam hasta sayısının kısıtlı olması ve özellikle over kanseri histolojik alt sınıflarını temsil eden vaka sayılarının kısıtlı olması nedeniyle çalışmanın daha geniş nüfusta ve daha yüksek alt sınıf sayılarıyla beraber yapılması daha aydınlatıcı olabilir.
Cilt 29, Sayı 3 (2019)