pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleğe Yönelme Faktörleri, Mesleki İmaj ve Beklentilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Aliye Bulut, Gülay Çelik, Recep Yanık
Amaç: Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin mesleğe yönelme faktörleri, mesleki imaj ve beklentilerine ilişkin görüşlerini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2018-2019 Akademik yılında Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenimlerini sürdüren 286 öğrenci oluştururken, örneklemini ise araştırmanın uygulanmasına destek veren ve katılmaya gönüllü olan 251 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, 15 Şubat – 15 Mart 2019   tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, “Anket Formu” ve “Hemşirelik İmajı Ölçeği (HİÖ)” kullanılmıştır.
 
Bulgular: Çalışmaya 160 kadın, 91 erkek olmak üzere 251 hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin genellikle  yaşadığı  yer  il  merkezi  (%65,3),  baba  eğitim  durumları  ortaöğretim  (%30,7)  ve  anne  eğitim durumları okuryazar değil (%49) şeklindedir. Öğrencilerin %28,3’ü hemşirelik bölümünden memnun olduklarını ifade etmiştir. Öğrencilerin %83,7’si üniversite öncesi  mesleği  tanıdığını,  %58,2’si  ise  tekrar  hemşireliği seçebileceğini ifade etmiştir. Öğrencilerin Hemşirelik İmajı Ölçeği genel görünüm alt boyutu ortalamasının 10,96±2,05 olduğu, iletişim alt boyutu ortalamasının 9,22±2,80, mesleki ve eğitsel nitelikler alt boyutu ortalamasının 20,06±3,73 ve ölçek toplam puan ortalamasının ise 40,25±6,33 olduğu saptanmıştır. Hemşirelik İmaj Ölçeği alt boyut ve toplamından alınabilecek en yüksek ve en düşük puanlara göre; çalışmaya katılan bireylerdeki hemşirelik imajının orta düzeyde olumlu olduğu söylenebilir.
 
Sonuç: Öğrencilerin büyük bir kısmının üniversite öncesi mesleği tanıdığı, hemşirelik imaj ölçeğinden aldıkları  puan  ortalamalarının  yüksek  olduğu  (40,25±6,33) ve bu  öğrencilerin hemşirelik mesleğine karşı  olumlu  bakış  açısı  sergiledikleri  görülmüştür.  Mesleği tanımanın ve olumlu bakış açısının hemşirelik imajını etkilediği ve ölçek puan ortalamasını yükselttiği görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilere üniversiteye başlamadan önceki eğitim hayatlarında meslek tanıtımlarının ve eğitimlerinin verilmesi, hemşirelik mesleğinin rol ve sorumluluklarının anlatılması önerilmektedir.
Cilt 30, Sayı 4 (2020)