pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Koroner Arter Çıkış Varyasyonlarının Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile Değerlendirilmesi
Fadime Güven, Mecit Kantarcı
Amaç: Koroner arter varyasyonları nadir görülmekle birlikte egzersiz esnasında ani ölüme yol açabilmektedir. Sözkonusu varyasyonların tanımlanması bir takım ciddi komplikasyonları önlemede yol gösterici olabilmektedir. Çalışmamızın amacı koroner arter çıkış varyasyonlarının sıklığını ve klinik açıdan önemini vurgulamak; aynı zamanda son yıllarda gelişen BT teknolojileriyle bu varyasyonların saptanabilirliğini ortaya koymaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya risk faktörü nedeniyle veya koroner arter hastalığı düşünülen ve bu nedenle kliniğimizde koroner BT anjiyografi tetkiki yapılan 1256 olgu dahil edildi. Retrospektif olarak planlanan çalışmada olgulardaki koroner arter varyasyonları tespit edilerek tanımlandı.Yüksek çıkımlı sağ koroner arter (RCA)- sol koroner arter (LCA), ayrı ostiumlardan çıkış gösteren sol ön inen arter (LAD) ve sol sirkumfleks arter (Cx), karşı koroner sinüsten çıkış gösteren arterler ve RCA’dan çıkış gösteren Cx arterler değerlendirildi.
 
Bulgular: Toplam 31 olguda  (% 2.50 ) koroner arter varyasyonu tespit edildi.  Yüksek çıkımlı koroner arter sıklığı RCA ve LCA için sırasıyla % 0.16,  % 0.40 olarak tespit edildi. LAD ve Cx arterin ayrıostiumlardan çıkma sıklığı % 0.64 olarak saptandı. Sol sinüs Valsalva’dan köken alan RCA sıklığı % 0.48 oranında görülürken; Cx arter ve LCA’nın sağ sinüs Valsalva’dan köken alma sıklığı sırasıyla %0.16, % 0.24 olarak hesaplandı. RCA’dan çıkış gösteren Cx sıklığı % 0.32 olarak hesaplandı. Tek koroner arter anomalisi sıklığı ise % 0.08 oranında gözlendi.
 
Sonuç: Koroner arter varyasyonları toplumun yaklaşık % 2’sinde görülen ve çeşitlilikleri fazla olan anomalilerdir. Klinik olarak asemptomatik olabilecekleri gibi infarkt veya ani ölümlere yol açabilen anomaliler de bulunmaktadır. Özellikle koroner arterlerin pulmoner arterden köken alması, anormal kökenli koroner arterlerin interarteriyel seyir göstermesi gibi anomalilerin ani ölüme yol açabilme potansiyelleri nedeniyle tanısı ve uygun tedavisi önemlidir. ÇKBT (Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi) koroner anjiyografi ile koroner arter varyasyonları yüksek duyarlılıkta saptanabilmektedir
Cilt 29, Sayı 4 (2019)