pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Türkiye'de Elektif Üroloji ve Acil Tıp Prosedürleri için Kullanılan Bilgilendirilmiş Onam Formlarının Okunabilirlikleri Arasında Fark Var mı?
Mehmet Giray Sönmez, Hakan Hakkı Taşkapu, Leyla Öztürk Sönmez, Mustafa Kürşat Ayrancı, Betül Kozanhan, Togay Evrin, Burak Katipoğlu, Mehmet Gül
Amaç: Bu çalışmanın amacı, elektif ürolojik cerrahi  uygulamalar  ve acil tıp kliniklerinde uygulanan prosedürlere ait aydınlatılmış hasta onam formlarının okunabilirliklerinin, okunabilirlik formülleri aracılığı ile karşılaştırılarak değerlendirilmesidir.
 
Gereç ve Yöntem: Acil tıbbı prosedürler için toplam 32 adet, ürolojik cerrahi uygulamalar için toplam 61 adet onam formu değerlendirmeye alındı.  Ortalama kelime sayısı, hece sayısı ve hece sayısı 4 ve üzeri olan kelimeler hesaplandı. Onam formlarının okunabilirlik düzeyinin hesaplanmasında, Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeyinin belirlenmesi için tanımlanmış olan Ateşman ve Bezirci-Yılmaz formülleri ve genel okunabilirlik düzeyini ölçen Gunning fog, Flesch kincaid  formülleri kullanıldı. 
 
Bulgular: Elektif ürolojik onam formlarının okunabilirliği Ateşman, Gunning fog, Flesch kincaid  formüllerine göre anlamlı düzeyde daha zor okunabilir olarak   bulundu (p=0.001, p<0.001, p=0.006, sırasıyla). Cümle, kelime, hece, harf ve çoklu hece sayılarının elektif ürolojik onam formlarında anlamlı düzeyde yüksek olduğu ölçüldü (p<0.001). Aralarında fark olsada her iki gruba ait onam formlarının  okunabilirlik düzeyleri; Ateşman formulüne göre orta güçlükte, Flesch kincaid formulüne göre çok zor, Gunning fog  formulüne göre  zor ve Bezirci-Yılmaz’a göre ise lise düzeyinde olarak saptandı.
 
Sonuç: Tıbbi Müdahale acil yada elektif olsa da okunabilirlik düzeyinin zorluğu hekimi yasal süreçlerde sıkıntılı bir duruma sokabilir. Morbidite ve mortaliteyi anlatabilmek, ve prognozu iyileştirmek için okunabilir ve anlaşılabilir onam formlarına sahip olmak gereklidir.
Cilt 30, Sayı 3 (2020)