pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Onarılmış Tendonlarda İyileşme Sürecinin Ultrason ve Strain Elastografi ile Değerlendirilmesi
Ersen Ertekin, Zehra Seznur Kasar, Hulki Başaloğlu
Amaç: Rüptür sonrası tendon iyileşmesi zorlu bir süreçtir. Tedavi sırasında erken dönemde kas iyileşmesini tespit etmek için, bazı uygulama güçlükleri olan kas gücü testi dışında etkin bir yöntem yoktur. Bu çalışmanın amacı, önkol fleksör tendonlarında kesi sonrası onarılmış tendonların iyileşme sürecinin değerlendirilmesinde Strain Elastografinin etkinliğini belirlemektir.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışma öncesi kurumumuz ‘İnvazif Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı ​​(No: 2015-687). Çalışmaya katılan tüm katılımcılardan imzalı bir gönüllü onam formu alındı. Kesi sonrası tendon onarımı yapılan 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Aynı hastaların yaralanmamış ekstremite ölçümleri kontrol grubu olarak kaydedildi. Onarılmış tendonlar, ilk önce 4 haftalık Kleinert rehabilitasyon programı ve ardından 8 hafta boyunca fizik tedavi ile tedavi edildi. Onarılmış tendonlar ve yaralanmamış kontrol tendonları, Ultrason ve Srain Elastografi ile belirli aralıklarla üç kez değerlendirildi. Tedaviden önce ve sonra, onarılmış tendonlara kas gücü testi yapıldı. Onarılmış tendonlardan elde edilen veriler grup içinde ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
 
Bulgular: Fizik tedavi öncesi ve sonrası onarılmış tendonlarla kontrol grubu arasında çap ve gerinim oranları açısından anlamlı bir fark vardı (p <0,01). Onarılmış tendonlar ile zarar görmemiş tendonlar arasındaki korelasyon analizi, hem tendon çapları hem de strain oranları bakımından yüksek korelasyon gösterdi (sırasıyla r = 0,688 ve r = 0,685).
 
Sonuç: Sonoeolastografi, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde takip görüntüleme yöntemi olarak etkin bir şekilde kullanılabilir.
Cilt 30, Sayı 4 (2020)