pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HEMODİYALİZ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA KARDİYAK TROPONİN-I VE MİYOGLOBİN SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
MEHMET GÜRBİLEK, HÜSAMETTİN VATANSEV, SÜLEYMAN TÜRK, HÜSEYİN UYSAL, MEHMET AKİF BOR

Amaç: Son dönem böbrek hastalarında serum troponin I düzeyi kardiyak iskemi olmaksızın yükselebilir. Bunun nedeni açık değildir. Bu çalışmada, kronik hemodiyaliz programına giren 52 hastada diyaliz öncesi ve sonrasında serum troponin-I (cTnI) düzeylerinde yükselme olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Yöntemler: cTnI ve miyoglobin düzeyleri kemilüminisans metodu ile serumda çalışıldı. Total kreatin kinaz (CPK) ve CK-MB aktivitesi rutin kolorimetrik ve immunometrik metodla çalışıldı. Tüm hastalar klinik özgeçmişlerine göre iki gruba ayrıldı. Birinci grup koroner risk faktörlerinden sadece birine, ikinci grup ise iki veya daha fazla major risk faktörüne sahipti. cTnI, CPK, CK-MB ve miyoglobin düzeylerinin diyaliz öncesi ve sonrası değerleri arasındaki fark non-parametrik Wilcoxon signed rank testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hemodiyaliz sonrasında öncesine göre CK-MB, CPK, miyoglobin ve cTnI değerlerinde önemli fark bulundu. Sonuç: Sonuçlarımıza göre cTnI düzeyleri hemodiyalizden etkilenmemektedir. 

Cilt 10, Sayı 2 (2000)