pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Vertebral Arter Darlıklarında Endovasküler Tedavi
Hasanali Durmaz, Onur Ergun, Erdem Birgi, İhsan Yalçınkaya, Işık Conkbayır
Amaç: Vertebral arter darlığı olan hastalarda endovasküler stent tedavisinin endikasyon, teknik başarı, güvenilirlik ve etkinliğinin tartışılması amaçlandı.
 
Gereç ve Yöntem: Haziran 2012 ve Aralık 2018 tarihleri arasında vertebral arter darlığı tanısı ile endovasküler stent yerleştirilen 10 hastanın (3 kadın, 7 erkek) medikal kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların ortalama yaşı 63.9 yıl idi (aralık: 47−78 yıl). Hastalara, mevcut semptomları, klinik öykü ve dijital subtraksiyon anjiyografi sonrası vertebral arter darlık oranına göre endovasküler stent tedavisi uygulandı. İşlemler lokal anestezi altında gerçekleştirildi.
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen dokuz hastada (%90) %50’nin üzerinde vertebral arter orjin (V0) ve proksimal (V1) darlık saptanmış olup ortalama darlık oranı %65 olarak hesaplanmıştır. %50’nin altında darlık bulunan bir hastada baş-boyun kitlesinin neden olduğu bası ve invazyon nedeniyle profilaktik amaçlı kaplı stent uygulandı. Hastaların sadece birinde subklavian arterde yumuşak plak bulunması ve buna bağlı distal emboli riski nedeniyle distal koruyucu filtre sistemi kullanıldı. Ortalama stent uzunluğu ve çapı sırasıyla 21.8 mm (aralık: 12-39 mm) ve 4.5 mm (aralık: 4-6 mm) hesaplandı. İşlem sonrası tüm hastalarda yeterli lümen açıklığı sağlandı ve teknik başarı %100 olarak kabul edildi. 
 
Sonuç: Sonuç olarak vertebral arter darlıklarının endovasküler tedavisi, özellikle medikal tedavi başarısız ya da yetersiz olan hastalarda düşük komplikasyon oranları ve yüksek teknik başarı ile güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.
Cilt 29, Sayı 3 (2019)