pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Çeşitli Bitki Ekstrelerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması
Ümran Günter, Salih Maçin, Emine İnci Tuncer
Amaç: Pektus ekskavatum çocuklarda en sık görülen doğumsal göğüs duvarı anomalisidir. Bu çalışmada minimal invaziv cerrahi yapılan pektus ekskavatum hastalarında akciğer hacimlerinin kantitatif BT volumetri ile araştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, Ocak 2012 ile Şubat 2018 tarihleri arasında minimal invaziv pektus ekskavatum cerrahisi yapılmış hastalar retrospektif olarak tarandı. Preoperatif ve postoperatif BT incelemesi bulunan hastalar çalışmaya dahil edildi. BT görüntüleri iş istasyonuna aktarılarak akciğer hacimleri ve Haller indeksleri hesaplandı. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların (11 erkek, 1 kadın) ortalama yaşları 16,3 ± 3,7 bulundu. Postoperatif akciğer hacimlerinde anlamlı düzeyde artış saptandı. Total akciğer hacimlerindeki ortalama artış 695 ± 691 ml idi. Preoperatif Haller indeksi ortalaması 3,1’den 2,7’ye düştü ve arada anlamlı fark vardı (p=0,002). 
 
Sonuç: Kantitatif BT volumetri, minimal invaziv cerrahi yapılan pektus ekskavatum hastalarında akciğer hacmindeki değişiklikleri değerlendirilmesinde yararlı bilgiler sağlamaktadır. 
Cilt 30, Sayı 3 (2020)