pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Gama Radyasyonun İndüklediği Nefrotoksiteye Karşılık Pycnogenolün Koruyucu Etkisi
Fazile Cantürk Tan, Arzu Hanım Yay, Güler Toprak, Oğuz Galip Yıldız
Amaç: Gama radyasyonun indüklediği nefrotoksiteye karşı pycnogenolün radyasyon koruyucu ve antioksidan etkisi tek hücre düzeyinde, doku düzeyinde ve biyokimyasal parametreler kullanarak Wistar Albino cinsi erişkin erkek sıçanda araştırıldı. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışma, kontrol grubu (n=10), antioksidan gruplar (P37.5, P75, P150, P300, n= 10), sadece radyasyon grubu (y-ışını, n=10) ve antioksidan + radyasyon gruplar (P37.5+y-ışını, P75+y-ışını, P150+y-ışını, P300+y-ışını, n= 10) olmak üzere 100 sıçanda yapıldı. Pycnogenol %5’lik DMSO’da çözdürüldü. Radyasyon Cobalt-60 teleterapi cihazıyla tek fraksiyon uygulandı. Kontrol ve radyasyon grubuna %5 DMSO, antioksidan ve antioksidan + radyasyon gruplar ışınlamadan önce 24, 48 ve 72. saatlerde pycnogenol verildi. Uygulamalardan yirmidört saat sonra, genel anesteziyle sıçanlar sakrifiye edilerek böbrekleri alındı. Böbrek dokusunda, DNA hasarı, histo-patolojik değerlendirme, CAT, SOD aktiviteleri ve MDA düzeyleri değerlendirildi. 
 
Bulgular: Radyasyon grubunda MDA düzeyinde  artma, SOD ve CAT aktivitelerinde azalma; buna karşılık antioksidan + radyasyon grubunda MDA düzeyinde azalma, SOD ve CAT aktivitelerinde artma tespit edildi. Kontrole göre diğer gruplarda comet parametreleri artmış, bu parametreler antioksidan + radyasyon gruplarda radyasyon grubuna göre azalmıştı (p<0.001). Histopatolojik olarak, kontrol grubuna göre diğer gruplarda bozulmuş histo-patoloji, antioksidan + radyasyon gruplarda, radyasyon grubuna göre düzelmiş histo-patoloji gözlendi. 
 
Sonuç: Antioksidan etkileri gösterilen pycnogenolün iyonize radyasyona bağlı böbrek hasarına karşı koruyucu olarak kullanılması, çalışmamızın verilerinden hareketle önerilebilir. Ancak, etki mekanizmasının ve moleküler temelinin daha iyi anlaşılması, doz, toksisite ve tolerabilite konularının daha da açıklığa kavuşması için, preklinik ve klinik çalışmalara da gerek vardır.
Cilt 30, Sayı 3 (2020)