pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Obez Bireylerde Metabolik Sağlık Durumuna Göre Visseral Adipozite Ölçümlerinin ve Diyet Kalitesinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi
Murat Açık, Funda Pınar Çakıroğlu
Amaç: Yetişkin obez katılımcılarda metabolik sağlık durumuna göre visseral adipozite ve diyet kalitesi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
 
Gereç ve Yöntem: Kriterleri sağlayan 137 obez birey dahil edildikten sonra bireylerden bazı kan örnekleri ve antropometrik ölçümleri alınmış ve kan basıncı ölçümü yapılmıştır. Ankette yer alan genel bilgiler, obezlere özgü yaşam kalitesi ölçeği ve besin tüketim kaydı bölümlerini katılımcılar tarafından doldurulması sağlanmıştır. Bazı biyokimyasal ve antopometrik parametrelerden yola çıkılarak visseral adipozit ölçüm indeksleri hesaplanmıştır. Bunlar: VAI, DAAT, LAP indekstir. Besin tüketim kaydından yola çıkılarak HEI-2015 hesaplanmıştır. Metabolik sağlık durumuna göre sınıflandırılması için NCEP ATP III tanı kriterlerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 21.0 paket programı kullanıldı.
 
Bulgular: MetS’lu bireylerde yaşam kalitesi skoru 46.2±15.8 olup MetS görülmeyen bireylere göre (54.9±19.8) daha düşük bulunmuştur. Metabolik sağlık durumuna göre her iki grupta visseral adipozite ölçümleri ile yaşam kalitesi arasında herhangi bir ilişki bulunmazken, bütün katılımcılarda VAİ ve LAP-indeks ile yaşam kalitesi arasında ters ilişki bulunmuştur (r= -0.213 ve p=0.012; r= -0.305 ve p<0.001, sırasıyla). Hem metabolik sağlık profili hem de bütün katılımcılarda SYİ-2015 skoru ile yaşam kalitesi arasında herhangi bir ilişki saptanmazken, MetS’lu grupta tam tahıl, yağ asitleri, eklenmiş şeker ve doymuş yağdan gelen skor ile yaşam kalitesi skoru arasında pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). 
 
Sonuç: Sonuç olarak, obezlerde artmış bazı antropometrik değişkenlerin ve visseral adipozitenin, MetS varlığının, SYİ-2015’in bazı komponentlerinden gelen indeks skorundaki azalmanın, düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu görülmüştür. 
Cilt 30, Sayı 3 (2020)