pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İskemik İnmede Penumbral Alanın Sonuç İnfarkt Hacmi ve Klinik Prognozu Üzerine Etkisi
Hatice Şap, Muazzez Betigül Yürüten Çorbacıoğlu, Osman Serhat Tokgöz
Amaç: Klinik seyir üzerine yapılan çalışmalar inme progresyonunu takip etmede çok önemli bir yer tutar. Perfüzyon MR görüntülemelerinin akut iskemik inmede kullanıma girmesi penumbral alanın tespiti ve kurtarılması adına önemli bir köşe taşı olmuştur. 
 
Gereç ve Yöntem: İlk 24 saat içinde akut iskemik inme atağı geçiren hastaların geliş difüzyon ve perfüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemeleri (MRG) tespit edildi. Perfüzyon-difüzyon uyumsuzluğu ciddi, orta-hafif ve olmama durumlarına göre 3 gruba ayrıldı. 
İyi klinik yanıt (İKY)gelişip gelişmediği başlangıç ve 15. gün klinik skorları (The National Institute of Health Stroke Scale, European Stroke Scale and Modified Rankin Scale) kullanılarak tespit edildi. Finalde lezyon hacim (FLH) büyümesi tespiti için 15. gün çekilen T2 ağırlıklı MRG ile başlangıç difüzyon ağırlıklı MRG hacim farkları alındı.
 
Bulgular: Ciddi uyumsuzluğun olduğu grupta FLH de büyüme, hafif-orta uyumsuzluk olan gruba ve uyumsuzluğu olmayan gruba göre anlamlı derecede yüksek idi (sırasıyla, median: 37 cm3, %95 CoI: 26.0-55.0; median: 10 cm3, %95CoI: 0-16.0; median: - 1.50 cm3, %95 CoI: -4.0 /8.0, χ2 = 8.294, p=0.017). 
Uyumsuzluk ciddiyetinin İKY ile sonlanmaya etkisi ise istatistiksel olarak anlamlı değildi (χ2:1.959, p:0,162). 
İKY’nin elde edilme oranı FLH de büyüme olmayan grupta büyüme olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu  (χ2:7,62, p:0,02). Ancak ile İKY elde etme adına FLH hacim değişiminin bağımsız bir prediktör özelliği bulunmamıştır (p:0.086, OR:0.972, %95CI:0.942-1.004). 
 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları şiddetli difüzyon-perfüzyon uyumsuzluğu olan akut iskemik inmeli hastaların radyolojik ve klinik gidişatları daha ciddi olabilir ve tedavide daha dikkatli olunmalıdır.
Cilt 30, Sayı 1 (2020)