pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AURASIZ MİGRENLİ HASTALARDA VESTİBÜLER DURUM
EMİNE GENÇ

Amaç: Bu çalışma migrenli hastalarda taşıt tutmasına yatkınlığın vestibüler sisteme ait bir fonksiyon bozukluğu nedeniyle olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 37 aurasız migrenli hastada (yaş ortalaması 33.4+9.9 yıl) atakta ve/veya ataklar arasında elde edilen elektronistagmografik kayıtlama sonuçları yaş ve cinsiyet açısından uyumlu kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bulgular: Migrenli hastalarda istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmamakla birlikte vestibüler fonksiyonlarda bir baskılanma eğilimi gözlenmiştir. Sonuç: Bulgular aurasız migrenli hastalarda taşıt tutmasına yatkınlığın vestibüler uyarılabilirlikte bir artış nedeniyle olmadığı düşünülmüştür. 

Cilt 10, Sayı 2 (2000)